Quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể

Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty, các doanh nghiệp hay công ty đều cần quan tâm đến vấn đề về quyền lợi của người lao động những thủ tục giải quyết cho người lao động để giải thể nhanh chóng và thành công. Dưới đây là những quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp giải thể để giúp các doanh nghiệp có thêm những hiểu biết.

– Những điều kiện để được giải thể doanh nghiệp

Hiện nay theo quy định của pháp luật và luật Doanh nghiệp và những quy định về doanh nghiệp được giải thể khi đã đáp ứng được nhũng yêu cầu về luật pháp trông đó đảm bảo hoàn thành những nghĩa vụ đối với người lao động của doanh nghiệp thì mới được giải thể doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp 2014 tại khoản 2, điều 201 quy định: ” 2. Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

Như khi doanh nghiệp giải thể thành công khi đã đáp ứng đầy đủ những quyền lợi cho người lao động. Do vậy, đối với những doanh nghiệp, hay công ty không thực hiện những nghĩa vụ của mình đối với người lao động thì không được phép giải thể doanh nghiệp hoặc không được công nhân doanh nghiệp giải thể hợp pháp.

quyen-loi-cua-nguoi-lao-dong-khi-doanh-nghiep-giai-the

Như vậy, khi thực hiện những thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, giải thể công ty cổ phần,… đều cần hoàn thành những nghĩa vị thuế, nghĩa vụ với người lao động, hoàn thành những khoản nợ,….

– Những quyền lợi của người lao động khi doanh nghiệp thực hiện giải thể
  • Quyền lợi của người lao động luôn được đề cao để doanh nghiệp thực hiện đúng

Theo quy định của luật Doanh nghiệp về trường hợp giải thể, những khoản nợ của người lao động được ưu tiên hàng đầu:

” 4. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác.””

Do vậy, người lao động ở những công ty, doanh nghiệp giải thể vẫn sẽ được đáp ứng đầy đủ những quy định về lượng. chế độ bảo hiểm, chế độ bào hiểm xã hội khi doanh nghiệp giải thể với những điều kiện quy định về việc tham gia bảo hiểm để được hưởng bảo hiểm xã hội tại khoản 7 điều 36 của luật Doanh nghiệp.  Cùng với đó, người lao động cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định khi doanh nghiệp giải quyết đúng quyền lợi cho doanh nghiệp.

Nhu vậy, khi doanh nghiệp muốn thục hiện giải thể thành công, các doanh nghiệp và công ty luôn cần phải hoàn thành những quy định về giải quyết các chế độ việc làm cho người lao động theo đúng quy định để đảm bảo đúng trình tự, đúng pháp luật. Sau khi hoàn thành đầy đủ những thủ tục, doanh nghiệp mới có thể làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp để giải thể doanh nghiệp thành công và nhanh chóng.

Trên đây là những hướng dẫn cho người lao động về quyền lợi của nguời lao động khi doanh nghiệp giải thể cũng như giúp các doanh nghiệp nắm được những quy định  về ngườ lao động khi giải thể để giải thể nhanh chóng và thanh công.