Hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế và thanh lý tài sản khi giải thể doanh nghiệp

Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật những thủ tục thực hiện không thể thiếu đó là thực hiện quyết toán thuế và thanh lý tài sản theo đúng quy định về luật giải thể doanh nghiệp để được  giải thể thành công.  Dưới đây là những hướng dẫn làm thủ tục quyết toán thuế và thanh lý tài sản  để giúp doanh nghiệp có thêm những thông tin về cách làm thủ tục giải thể nhanh chóng và thành công.

– Thủ tục quyết toàn thuế với Cơ quan Thuế

Thực hiện quyết toán thuế chính là thủ tục quan trong nhất khi thực hiện giải thể doanh nghiệp để đáp ứng được yêu cầu và được chấp nhận giải thể  thành công và nhanh chóng. Để những bước quyết thuế được đơn giản và dễ dàng cho doanh nghiệp, các doanh nghiệp giải thể cần  thực hiện gửi công văn xin yêu cầu Xác nhận không còn nợ thuế xuất nhập khẩu nếu các công ty, doanh nghiệp giải thể có những hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cơ quan Hải quan nơi công ty có trụ sở chính.

  • Sau đó, doanh nghiệp  gửi  văn bản đến cơ quan Thuế để đề nghị kiểm tra quyết toán thuế cho công ty tại cơ quan quản  lý thuế
  • Doanh nghiệp thực hiện giải thể cần phải thực hiện quyết toán những khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động và quá trình quyết toán thuế.
  • Doanh nghiệp cần thực hiện quyết toán các khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động.
  • Sau khi thực hiện quyết toán hoàn tất các khoản thuế,  các doanh nghiệp  giải thể cần thực hiện đóng mã số thuế để hoàn tất thủ tục quyết toán thuế để đảm bảo thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp (https://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/huong-dan-thu-tuc-giai-the-doanh-nghiep.html) được nhanh nhất.

huong-dan-lam-thu-tuc-quyet-toan-thue-va-thanh-ly-tai-san-khi-giai-the-doanh-nghiep

– Các thủ tục thanh lý tài sản của doanh nghiệp giải thể

Thanh lý tài sản cũng là một trong những thủ tục khi giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp các đơn vị cần phải thực hiện để được giải thể thành công. Việc thanh lý tài sản được thực hiện  và có những thủ tục khác nhau theo từng hình thức kinh doanh của các công ty để thanh lý đúng theo quy định của nhà nước về thanh lý tài sản công ty, doanh nghiệp. 

  • Đối với công ty cổ phần khi giải thể sẽ do Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh  lý tài sản.
  • Khi giải thể công ty TNHH, giải thể doanh nghiệp TNHH đều do Hội đồng thành viên tổ chức thanh lý
  • Đối với các doanh nghiệp tư nhân,  khi giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ do Chủ doanh nghiệp trực tiếp thực hiện thanh lý tài sản.
  • Các công ty TNHH MTV  giải thể và thanh lý sẽ do Chủ sở hữu Công ty TNHH trực tiếp thanh lý trừ trường hợp các điều lệ của công ty quy định tổ chức thành lập tổ  chức thanh lý riêng.

Việc thanh lý tài sản cần bảo đảm minh bạch, nhanh chóng tránh tình trạng có thể làm ảnh hưởng đến  quá trình làm thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp của các doanh nghiệp hay công ty.

Ngoài ra, để thực hiện quyết toán thuế cũng như giải thể doanh nghiệp cần được đảm bảo các doanh nghiệp có thể sử dụng hình thức tư vấn giải thể giải doanh nghiệp để nhận được hướng dẫn trong cách quyết toán thuế nhanh nhất và thành công.

Trên đây là một số những quy định và thủ tục quyết toán thuế và thanh lý tài sản cho công ty theo đúng quy định góp phần thực hiện giải thể công ty, doanh nghiệp thành công.