Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì kinh doanh thuốc là một trong các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, nếu muốn thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Dược số 105/2016/QH13 ban hành ngày 06/04/2016 (“Luật Dược”). Cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc phải đáp ứng các điều kiện, thực hiện các thủ tục sau:

I. Đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc

1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”), khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 16 Luật Dược, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược phải có bằng tốt nghiệp đại học ngành dược (Bằng dược sĩ) và có 02 năm thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 Luật Dược.

Theo Điều 22, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 (“Nghị định số 78”), hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ Công ty;

c) Danh sách cổ đông sáng lập;

d) Bản sao hợp lệ một trong các giấy sau đây:

e) Bằng dược sĩ của người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc: theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

II. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

1. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn thuốc quy định tại Điều 33 Luật Dược.

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Dược, Điều 32 Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành ngày 08/05/2017 (“Nghị định 54/2017/NĐ-CP” thì hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

3. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Theo Điều 37 Luật Dược, Giám đốc sở y tế có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở bán buôn thuốc.

4. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Trình tự, thủ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược quy định tại Điều 33 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Trên đây là các thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc, bao gồm thủ tục đăng ký kinh doanh và thủ tục cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dược. Cá nhân, tổ chức khi đăng ký thành lập doanh nghiệp nên chú ý tuân thủ đúng luật hoặc chọn một công ty tư vấn luật có dịch vụ thành lập công ty uy tín và chuyên nghiệp.