Quy định Pháp luật về đăng ký thành lập công ty cổ phần bán buôn thuốc

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 thì kinh doanh thuốc là một trong các ngành nghề…