Có nên thành lập công ty TNHH hai thành viên để thực hiện hoạt động kinh doanh?

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể…