Quy trình thủ tục và hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Các nhà đầu tư, các chủ thể kinh doanh thành lập công ty cổ phần để tổ chức, vận hành công ty theo những mục đích nhất…