Sản xuất mỹ phẩm là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Do đó, nếu bạn muốn mở cơ sở sản xuất kinh doanh trong ngành này thì phải đáp ứng các điều kiện thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm và thực hiện các thủ tục sau:

I. Điều kiện thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Ngày 01/07/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (“Nghị định 93”). Theo đó, khi thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại nghị định này.

Theo Điều 3 Nghị định 93 thì điều kiện để một công ty hoạt động sản xuất mỹ phẩm gồm:

Để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thì cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 93, cụ thể như sau:

1. Điều kiện về nhân sự: Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

b) Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

3. Có hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Nguyên liệu, phụ liệu dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

b) Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

c) Các loại bán thành phẩm đưa vào sản xuất phải có tiêu chuẩn chất lượng và đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất;

d) Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm;

e) Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm;

f) Có hệ thống lưu giữ hồ sơ tài liệu.

II. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Điều 5 Nghị định 93 quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là Sở Y tế đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn.

III. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Theo Điều 7 khoản 1 Nghị định 93, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm các tài liệu sau:

Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện, sản xuất mỹ phẩm được lập thành 01 bộ, có đóng dấu giáp lai giữa các trang của cơ sở sản xuất.

IV. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 93.

Công ty luật Luật Thống Nhất – mong rằng bài viết trên sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để các bạn tham khảo các điều kiện cần có khi thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm.