Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức. Theo Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016 thì kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Vì thế, khi thành lập công ty kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 2 Điều 2 nghị định 87/2009/NĐ-CP thì: “Vận tải đa phương thức quốc tế là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại”.

I. Điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Cá nhân, tổ chức thành lập công ty kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế được quy định tại Điều 5 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức ban hành ngày 19/10/2009 (“Nghị định 87/2009/NĐ-CP”). Cụ thể như sau:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
 • Duy trì tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương;
 • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;
 • Có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

2. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Là doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế;
 • Có tài sản tối thiểu tương đương 80.000 SDR hoặc có bảo lãnh tương đương;
 • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;
 • Có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

3. Doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức chỉ được kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Được cấp phép hoặc được đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế tại cơ quan có thẩm quyền của nước đó;
 • Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương;
 • Có Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế của Việt Nam.

II. Thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Công ty tiến hành xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo thủ tục, hồ sơ được quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định số 87/2009/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 89/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 87/2009/NĐ-CP về vận tải đa phương thức ban hành ngày 10/10/2011.

1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao chứng thực Giấy phép đầu tư trong đó có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
 • Xác nhận giá trị tài sản doanh nghiệp của cơ quan tài chính quản lý doanh nghiệp hoặc Kiểm toán Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện kiểm toán thì phải được tổ chức ngân hàng bảo lãnh tương đương.

2. Đối với doanh nghiệp của các quốc gia là thành viên Hiệp định khung ASEAN về vận tải đa phương thức hoặc là doanh nghiệp của quốc gia đã ký điều ước quốc tế với Việt Nam về vận tải đa phương thức thì nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải hoặc qua đường bưu chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế do Cơ quan có thẩm quyền nước đó cấp và đã được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp vận tải đa phương thức hoặc có bảo lãnh tương đương.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế cho doanh nghiệp. Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp.

Nếu có thay đổi một trong những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế trong thời hạn có hiệu lực, người kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế phải làm thủ tục theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 87/2009/NĐ-CP để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp những thông tin cần thiết giúp các bạn có thêm hiểu biết về các quy định pháp luật về điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế.