Thẻ trường hợp sẽ không được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu