Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp giữa cổ đông

Trong những mô hình doanh nghiệp, công ty, đều cần có Hội đồng cổ đông trong công ty để  đưa ra những quyết sách quan trọng  cho đường lối của công ty. Tuy nhiên, những vấn đề về chia quyền lợi ích, vị trí trong công ty, lợi nhuận của công ty  luôn có thể […]