Tìm hiểu những quy định Pháp luật về thành lập công ty hợp danh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp, các cá nhân muốn thành lập công ty hợp danh phải đáp ứng và thực hiện đúng các quy định sau đây: I. Định nghĩa […]