Phân biệt mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (merger and acquisitions, viết tắt là M&A) là hai khái niệm thường đi chung với nhau vì chúng có nhiều nghiệp vụ giống nhau. Trong một số trường hợp không có đủ thông tin để nhận định, việc phân biệt khá khó khăn. Nhưng nhìn chung, có thể […]