Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Giao thông đường bộ”) thì kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa. Kinh doanh vận tải đường bộ là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có […]

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định được quy định cụ thể trong Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ban […]