Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý […]

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện quy định trong Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý […]