Luật cạnh tranh ảnh hưởng tới mua bán và sáp nhập doanh nghiệp như thế nào?

Luật cạnh tranh ảnh hưởng tới mua bán và sáp nhập doanh nghiệp như thế nào?  Bên cạnh những điều khoản được quy định cụ thể trong…