Luật Thống nhất tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, Nhà nước khuyến khích nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường;…