Tìm hiểu những quy định Pháp luật về thành lập công ty hợp danh

Theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Chính phủ ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành…