Hồ sơ giải thể công ty hợp danh

Việc giải thể công ty hợp danh sẽ trở nên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian nếu công ty đó thực hiện đúng trình tự, thủ tục và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giải thể công ty hợp danh. Vậy, công ty hợp danh muốn giải thể thì cần chuẩn bị những giấy […]

Đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp ở đâu?

Theo mục II, khoản 3, Điều 158 Luật doanh nghiệp có quy định ” Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp”. Vậy cụ thể […]