Thẻ doanh nghiệp nước ngoài có được đầu tư vào ngành Dược không