Có các hình thức đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam nào?

Với chính sách mở cửa chào đón các nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài đã đã…