Quy định của pháp luật về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) tại khoản 13 Điều 4 định nghĩa: Góp vốn là việc góp tài sản để…