Thẻ các ngành nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia tại Việt Nam