Những lưu ý khi giải thể công ty, doanh nghiệp

Giải thể công ty, doanh nghiệp là cách làm của nhiều doanh nghiệp khi đứng trước các khó khăn không thể tháo gỡ về kinh tế, nhân sự. Giải thể là cách để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp cũng như bảo vệ quyền lợi của người lao động trước pháp luật. Khi tiến […]

Đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp ở đâu?

Theo mục II, khoản 3, Điều 158 Luật doanh nghiệp có quy định ” Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp”. Vậy cụ thể […]