Mẫu công văn xin giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, công ty thành công các doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ theo đúng quy định và đơn xin giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty khi nộp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi thực hiện làm hồ sơ giải thể, việc làm đơn xin cần được thực hiện theo đúng mẫu công văn xin giải thể doanh nghiệp để được chấp nhận giải thể doanh nghiệp và giải thể công ty. Dưới đây là mẫu công văn xin giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty, doanh nghiệp cần thực hiện hoàn tất hồ sơ giải thể doanh nghiệp và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, mẫu công văn giải thể doanh nghiệp trong hồ sơ cần phải đúng với quy định và mẫu đã được cơ quan quản lý cung cấp.

Các doanh nghiệp có thể tham khảo hoặc lấy tại những đơn vị tiếp nhận hồ sơ tại Sở để đảm bảo có được mẫu đúng với bản quy đinh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể lấy từ những đơn vị tư vấn luật giải thể doanh nghiệp để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ đúng quy định.

mau-cong-van-xin-giai-the-doanh-nghiep

Việc giải thể doanh nghiệp (https://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep) của công ty được coi là một phương án tối ưu khi công ty rơi vào tình trạng thua lỗ, không thể đổi mới kinh doanh để tạo lợi nhuận hoặc thiếu vốn phải tạm dừng kinh doanh hoặc phá sản. Do vậy, thực hiện giải thể doanh nghiệp là cách tốt nhất để các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn được pháp luật bảo vệ và có được quyền lợi và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp sau khi giải thể.

Để thực hiện giải thể thành công, các doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp tư nhân, công ty… của Luật Thống Nhất để nhận được những sự trợ giúp, tư vẫn và hướng dẫn giải thể thành công.

Mẫu công văn xin giải thể doanh nghiệp

CÔNG TY ……..

———–

Số:     /CV/20….

V/v: Giải thể doanh nghiệp……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–*****———

                    Hà Nội, ngày       tháng       năm 20….

 

Kính gửi:       Chi cục thuế …………………………………………

Công ty ………………được thành lập theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số ……………………………..

Mã số thuế: ………………………………………………………….………………………………………………………….  

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngành nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………

Vì lý do hoạt động kinh doanh không đạt hiệu quả ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………………………

Căn cứ vào Điều 158 của Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005 về thủ tục giải thể doanh nghiệp, Công ty …….. quyết định giải thể doanh nghiệp (Quyết định được gửi kèm theo công văn), đồng thời xin xác nhận về việc không nợ thuế, đóng cửa Mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp được thu hồi.

Vậy chúng tôi kính báo và đề nghị Quý cơ quan giúp đỡ để công ty tiến hành thủ tục giải thể theo đúng Luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

–         Cục thuế tp Hà Nội

–         Chi cục thuế ……….

–         Sở kế hoạch và đầu tư ………..

–         LưuVP

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giám đốc

…………………….