Quy định Pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2016 (“Nghị định 69/2016/NĐ-CP”) quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, khi tổ chức, cá nhân thành lập công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì phải đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật. Việc thành lập công ty kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại nghị định 69/2016/NĐ-CP.

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là việc thực hiện liên tục một hoặc một số hoạt động liên quan đến việc mua bán nợ nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm: Mua nợ, bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ và dịch vụ sàn giao dịch nợ (khoản 6 Điều 3 Nghị định 69/2016/NĐ-CP).

Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Điều kiện chung đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

 1. Doanh nghiệp phải có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức, quy định nội bộ về hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phù hợp với quy định của Nghị định 69/2016/NĐ-CP.
 2. Doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu tương ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP. Trường hợp, doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện.
 3. Người quản lý của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
 4. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 5. Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhận;
 6. Là người quản lý hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, pháp luật, định giá tài sản hoặc mua bán nợ;
 7. Những người đã làm việc trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đáp ứng thêm điều kiện: Không là người quản lý của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 03 năm trước liền kề.

Các điều kiện cụ thể đối với từng hoạt động kinh doanh mua bán nợ được quy định như sau:

1. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ

Môi giới mua bán nợ là dịch vụ làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ giữa các bên mua bán nợ và được hưởng phí dịch vụ môi giới theo thỏa thuận, không bao gồm hoạt động bán đấu giá của các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Tư vấn mua bán nợ là dịch vụ thông qua việc sử dụng kiến thức chuyên môn phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp liên quan đến hoạt động mua, bán nợ; được thực hiện độc lập, khách quan theo yêu cầu của khách hàng và được hưởng phí tư vấn theo thỏa thuận.

Điều 6 Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ gồm:

 • Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP;
 • Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 5 tỷ đồng.

2. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ

 • Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP.
 • Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng.
 • Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

+) Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ;

+) Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ;

+) Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp.

 • Việc mua bán nợ phải được lập thành hợp đồng bằng văn bản trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ, bên bán nợ.
 • Doanh nghiệp hoạt động mua bán nợ không được nhận cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó hoặc nhận bảo đảm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mục đích mua nợ của khách hàng vay tại chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo đảm.
 • Bên mua nợ, bên bán nợ, bên nợ và các bên liên quan khác phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý ngoại hối trong trường hợp mua bán nợ hình thành quan hệ cho vay, vay nợ nước ngoài và sử dụng ngoại hối trong giao dịch mua bán nợ.

3. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ

Sàn giao dịch nợ là nơi tập trung, tiến hành thường xuyên các hoạt động giao dịch mua bán nợ, tư vấn, môi giới mua bán nợ. Dịch vụ sàn giao dịch nợ là việc cung cấp sàn giao dịch nợ, tổ chức việc mua bán nợ; giới thiệu, cung cấp thông tin về nợ cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra hồ sơ, giấy tờ về nợ bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán nợ.

Điều 8 Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ gồm:

 • Các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định 69/2016/NĐ-CP;
 • Có mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng.
 • Đã hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ ít nhất 01 năm và mức doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ mua bán nợ của năm liền kề trước năm thực hiện kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch tối thiểu là 500 tỷ đồng.
 • Có ít nhất 02 nhân viên có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc ít nhất 02 nhân viên có thẻ thẩm định viên về giá theo quy định của pháp luật.
 • Có quy chế hoạt động của sàn giao dịch nợ, tối thiểu bao gồm:

+) Quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các thành viên tham gia sàn giao dịch nợ và quyền hạn, nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp sàn giao dịch nợ;

+) Điều kiện các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;

+) Tổ chức quản lý, giám sát giao dịch, trong đó có quy định về cung cấp, lưu trữ thông tin về các khoản nợ dự kiến được niêm yết trên sàn giao dịch;

+) Thời gian, phương thức xác lập và hủy bỏ giao dịch;

+) Phương thức thanh toán và quy định bảo đảm thanh toán cho các bên;

+) Xử lý tranh chấp.

 • Có cơ sở, vật chất kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin phù hợp để tiếp nhận, cập nhật, cung cấp thông tin về hoạt động mua bán nợ giữa các thành viên tham gia sàn giao dịch.
 • Phải thực hiện kiểm toán độc lập hằng năm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là các quy định của pháp luật về điều kiện thành lập công ty mua bán nợ. Nếu bạn muốn thành lập công ty thực hiện hoạt động mua bán nợ nào thì sẽ phải đáp ứng các điều kiện của hoạt động kinh doanh mua bán nợ cụ thể đó. Trường hợp, bạn thành lập công ty mua bán nợ thực hiện tất cả các hoạt động thì mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu cao nhất trong số các hoạt động mà công ty thực hiện.

Luật Thống Nhất cung cấp dịch vụ thành lập công ty uy tín, thời gian nhanh và mức phí cạnh tranh. Nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin tại cuối trang web!

Related Posts

Điều kiện và thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Thành lập công ty bảo vệ cần những điều kiện gì và quy trình như thế nào sẽ được giải đáp ngay trong bài viết này. Hy vọng…

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Theo Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ban hành ngày 13/11/2008 (“Luật Giao thông đường bộ”) thì kinh doanh vận tải đường bộ gồm kinh doanh…

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Dịch vụ giám định thương mại là một trong các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật sửa đổi, bổ…

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công…

Điều kiện thành lập công ty sản xuất trang thiết bị y tế

Kinh doanh trang thiết bị y tế là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 03/2016/QH14 ban hành ngày 22/11/2016. Khi thành lập công…

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Vận tải đa phương thức là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận…