Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty

2 min read

Để thực hiện giải thể doanh nghiệp thành công theo đúng pháp luật, các doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp đến cho cơ quan quản lý, Phòng Đăng ký kinh doanh để thực hiện đúng trình tự giải thể.  Các doanh nghiệp có nhu cầu giải thể doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp đúng quy định để hoàn thành hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Theo quy định của luật giải thể doanh nghiệp hiện nay, các doanh nghiệp khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, hay giải thể công ty cần đáp ứng đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp như:

mau-thong-bao-giai-the-doanh-nghiep-giai-the-cong-ty

  • Xác nhận đăng báo giải thể doanh nghiệp ở 3 kỳ liên tiếp
  • Xác nhận hoàn hoàn thành nghĩa vị Thuế của Chi cục thuế
  • Công văn xác nhận trả dấu kinh doanh cho Chính quyền địa phương
  • Giấy xác nhận hoàn thành những khoản nợ ngân hàng, những khoản nợ về bảo hiểm, thanh toán lượng cho người lao động
  • Giấy thông báo Giải thể doanh nghiệp
  • Giấy đăng ký kinh doanh 

Như vậy, Giấy thông báo đến cơ quan quản lý về quyết định giải thể doanh nghiệp của doanh nghiệp là cần thiết và cũng là điều kiện để được chấp nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp, giải thể công ty, giải thể chi nhánh công ty,…

mau-thong-bao-giai-the-doanh-nghiep-giai-the-cong-ty1

– Mẫu Thông báo giải thể doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    ……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Quyết định giải thể số: …………….. ngày ……….. /……… /…………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 Các giấy tờ gửi kèm:

– Quyết định giải thể;

– Biên bản họp;

– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Ngoài ra, để thực hiện giải thể thành công và nhanh chóng, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ giải thể doanh nghiệp (http://luatsugioi.vn/giai-the-cong-ty-doanh-nghiep/dich-vu-giai-the-doanh-nghiep-uy-tin-nhanh-chong-chuyen-nghiep.html)  chuyên nghiệp, uy tín từ Luật Thống Nhất để tư vấn, trợ giúp doanh nghiệp giải thể thành công trong thời gian nhanh nhất.